Behandlingen av personuppgifter

Det är viktigt att du alltid ska ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och våra skyldigheter följer enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgiftsansvarig

AnalyzeProfit Sweden AB (Framöver  benämnt Effektiva Hemsidor) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker.

När sker behandling av personuppgifter?

Effektiva Hemsidor behandlar dina personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev
  • Anmäler dig till att delta i våra föreläsningar och webinars,
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,
  • Söker kontakt med oss i övrigt.
  • Deltar i undersökningar

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar kan följande komma att registreras:

  • Namn på företagets kontaktpersoner
  • Deras befattning
  • Telefonnummer
  • E-postadresser.

Effektiva Hemsidors strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför en föreläsning att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till våra föreläsningar, beställer publikationer eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Effektiva Hemsidors tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för “benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Effektiva Hemsidor, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en föreläsning eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för “benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss. De kan också lämnas till utomstående i de fall du ger samtycke till detta för att t.ex. kunna slussa dig vidare till värdefulla kontakter.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lagras i molnet hos Effektiva Hemsidors leverantörer av IT-tjänster så som t.ex. Google. Vissa av dessa datacenter är belägna utanför  EU/EES-området och då kan dina personuppgifter också komma att sparas där.

I samtliga ovan nämnda situationer är Effektiva Hemsidor personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Effektiva Hemsidor använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är skyldiga att följa Effektiva Hemsidors instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Effektiva Hemsidors instruktioner. Personuppgiftsbiträden är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, föreläsningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Är du kund och du har samtyckt till att dina kontaktuppgifter får användas till marknadsföringsändamål ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Effektiva Hemsidor. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring.

Länkar

På Effektiva Hemsidors webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Effektiva Hemsidor har emellertid vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst.

Cookies för utveckling av vår hemsida

För att vi ska kunna förbättra och utveckla vår hemsida spårar vi data med Cookies, även kallat kakor. Detta är en grundläggande funktion för att kunna effektivisera hemsidor och spårar du själv inte redan cookies rekommenderar vi att du tar kontakt med oss omgående för ett förutsättningslöst möte. Du når oss på 0702-975132 eller [email protected].

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Gör du några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts.

Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Lag om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Effektiva Hemsidor kan du i första hand vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail [email protected] eller vid behov använda våra ordinarie kontaktuppgifter.